Fryslân – Friesland

Topdrokte foar Sinteklaas

DOKKUM - Foar in soad Fryske winkellju is de sneon foar Sinteklaas de drokste dei fan it jier. Yn it lêste wykein foar it feest keapje in soad Friezen noch gau har lêste kado's. Nettsjinsteande de drokte treft de ekonomyske krisis ek Sinteklaas. Yn Dokkum en omkriten hat de Sint sels de help fan'e ynwenners ynroppen om kadootjes by him te bringen. Dy binne dan spesjaal foar de 200 bern dy't oanwiisd binne op de Voedselbank.

Lees Meer.....

Oars Ite

BURGUM - Op 4 en 5 juli hebben leerlingen van het Singelland College in Burgum zich 2 dagen lang met bijna niets anders beziggehouden dan Fairtrade-, biologische en streekproducten. Deze producten stonden namelijk centraal tijdens hun Upgrade, die in samenwerking met de Friese Milieufederatie en Gemeente Tytsjerksteradiel is opgezet.

Lees Meer.....

Mear klanten foar foedselbank

De Ljouwerter foedselbank helpt op it stuit ûngefear 600 minsken ien kear yn ‘e twa wiken oan in foedselpakket. It tal klanten is dêrmei in kwart heger as ferline jier. Foarsitter Sytze Faber fan ‘e Foedselbank sei dit tongersdei by de besite fan biskop De Korte fan Grins-Ljouwert oan ‘e …

Lees Meer.....

Fyftjinde Fryske ‘Voedselbank’

DAMWÂLD - Fryslân hat der wer in 'Voedselbank' by. Yn Dantumadiel is freed de fyftjinde fan start gien. Al mear as 20 minsken ha har oanmeld foar in pakket mei boadskippen dat se twa kear yn 'e moanne krije. Der binne kritearia om yn oanmerking te kommen foar in pakket. Sa mei bygelyks in ien-persoanshûshâlding net mear as 175 euro yn de moanne te besteegjen ha oan boadskippen en klean. De oerkoepeljende organisaasje fynt dat eins elke gemeente in 'voedselbank' ha moat sadat elkenien dy't it net rom hat, holpen wurde kin.

Lees Meer.....