Hjoed fan 21 febrewaris 2012

FRYSLÂN – Meiwurkers sosjale wurkfoarsjenning fiere aksje, Plysjeman frijsprutsen foar sjitpartij skoalle Hearrenfean, It wurdt drokker en drokker by de Voedselbanken

Kijk verder op het kanaal van Omrop Fryslân

Credits
(1) Hjoed fan 21 febrewaris 2012 – Omrop Fryslân
(2) Video – Omrop Fryslân
(3) Tekst – Omrop Fryslân
(4) Voedselbank Leeuwarden