Tag Archief: Voedselbank Dantumadeel

Topdrokte foar Sinteklaas

DOKKUM - Foar in soad Fryske winkellju is de sneon foar Sinteklaas de drokste dei fan it jier. Yn it lêste wykein foar it feest keapje in soad Friezen noch gau har lêste kado's. Nettsjinsteande de drokte treft de ekonomyske krisis ek Sinteklaas. Yn Dokkum en omkriten hat de Sint sels de help fan'e ynwenners ynroppen om kadootjes by him te bringen. Dy binne dan spesjaal foar de 200 bern dy't oanwiisd binne op de Voedselbank.

Lees Meer.....

Fyftjinde Fryske ‘Voedselbank’

DAMWÂLD - Fryslân hat der wer in 'Voedselbank' by. Yn Dantumadiel is freed de fyftjinde fan start gien. Al mear as 20 minsken ha har oanmeld foar in pakket mei boadskippen dat se twa kear yn 'e moanne krije. Der binne kritearia om yn oanmerking te kommen foar in pakket. Sa mei bygelyks in ien-persoanshûshâlding net mear as 175 euro yn de moanne te besteegjen ha oan boadskippen en klean. De oerkoepeljende organisaasje fynt dat eins elke gemeente in 'voedselbank' ha moat sadat elkenien dy't it net rom hat, holpen wurde kin.

Lees Meer.....