Topdrokte foar Sinteklaas

DOKKUM – Foar in soad Fryske winkellju is de sneon foar Sinteklaas de drokste dei fan it jier. Yn it lêste wykein foar it feest keapje in soad Friezen noch gau har lêste kado’s. Nettsjinsteande de drokte treft de ekonomyske krisis ek Sinteklaas. Yn Dokkum en omkriten hat de Sint sels de help fan’e ynwenners ynroppen om kadootjes by him te bringen. Dy binne dan spesjaal foar de 200 bern dy’t oanwiisd binne op de Voedselbank.

Voor veel Friese winkeliers is de zaterdag voor Sinterklaas de drukste dag van het jaar. In het laatste weekend voor het feest kopen veel Friezen nog snel hun laatste cadeau’s. Ondanks de drukt treft de economische crisis ook Sinterklaas. In Dokkum heeft de Sint de hulp van de inwoners ingeroepen om cadeau’s te brengen voor de 200 kinderen die zijn aangewezen op de Voedselbank.

Kijk verder op het kanaal van Omrop Fryslân

Credits
(1) Topdrokte foar Sinteklaas – Omrop Fryslân
(2) Video – Omrop Fryslân
(3) Tekst – Omrop Fryslân
(4) Voedselbank Dantumadeel